Haematologic Technologies2020年价格表

 

HTI是一家专业从事体外研究用高质量血浆蛋白分离和表征的主要制造商。

Haematologic Technologies的重点是凝血级联中涉及的蛋白质,以及骨代谢的调节。HTI产品系列包括超过150种高度纯化和充分表征的蛋白质,包括酶原,酶,辅因子和抑制剂,以及单克隆和多克隆抗体的互补系列。还可提供因子缺乏的等离子体和定制的血液采集管,用于临床研究。提供的服务包括定制蛋白质纯化,蛋白质修饰,化验开发,合同制造和合同研究。

Haematologic Technologies2020年价格表

货号 品名 规格 价格
 HCVII-0030  Human Factor VII 20 µg 2713 
 HCVII-0030  Human Factor VII 20 µg 2459 
 HCVII-0030  Human Factor VII 1 mg 107635 
 HCVII-0030  Human Factor VII 1 mg 96909 
 HCVII-0030  Human Factor VII 1 mg 87201 
 HCVII-0030  Human Factor VII 1 mg 78511 
 HCVII-0030  Human Factor VII 1 mg 70668 
HCIX-0040 Human Factor IX 100 µg 1145 
HCIX-0040 Human Factor IX 100 µg 1017 
HCIX-0040 Human Factor IX 1 mg 8669 
HCIX-0040 Human Factor IX 1 mg 7843 
HCIX-0040 Human Factor IX 1 mg 7037 
HCIX-0040 Human Factor IX 1 mg 6338 
HCIX-0040 Human Factor IX 1 mg 5702 
BCIX-1040 Bovine Factor IX 100 µg 848 
BCIX-1040 Bovine Factor IX 100 µg 742 
BCIX-1040 Bovine Factor IX 1 mg 6507 
BCIX-1040 Bovine Factor IX 1 mg 5893 
BCIX-1040 Bovine Factor IX 1 mg 5278 
BCIX-1040 Bovine Factor IX 1 mg 4769 
BCIX-1040 Bovine Factor IX 1 mg 4282 
RATIX-9040 Rat Factor IX 50 µg 5490 
RATIX-9040 Rat Factor IX 50 µg 4960 
HCX-0050 Human Factor X 100 µg 744 
HCX-0050 Human Factor X 100 µg 682 
HCX-0050 Human Factor X 1 mg 5914 
HCX-0050 Human Factor X 1 mg 5335 
HCX-0050 Human Factor X 1 mg 4818 
HCX-0050 Human Factor X 1 mg 4301 
HCX-GD Human Gla-domainless  Factor X 100 µg 1908 
HCX-GD Human Gla-domainless  Factor X 100 µg 1717 
HCX-GD Human Gla-domainless  Factor X 1 mg 16766 
HCX-GD Human Gla-domainless  Factor X 1 mg 15113 
HCX-GD Human Gla-domainless  Factor X 1 mg 13629 
MCX-5050 Mouse Factor X 100 µg 11486 
MCX-5050 Mouse Factor X 100 µg 10336 
MCX-5050 Mouse Factor X 1 mg 74309 
MCX-5050 Mouse Factor X 1 mg 66886 
BCX-1050 Bovine Factor X 100 µg 827 
BCX-1050 Bovine Factor X 100 µg 682 
BCX-1050 Bovine Factor X 1 mg 5894 
BCX-1050 Bovine Factor X 1 mg 5315 
BCX-1050 Bovine Factor X 1 mg 4818 
BCX-1050 Bovine Factor X 1 mg 4301 
BCX-1050 Bovine Factor X 1 mg 3908 
RATX-9050 Rat Factor X 100 µg 9993 
RATX-9050 Rat Factor X 100 µg 9006 
HCXI-0150 Human Factor XI   50 µg 1468 
HCXI-0150 Human Factor XI   50 µg 1365 
HCXI-0150 Human Factor XI 1 mg 23368 
HCXI-0150 Human Factor XI 1 mg 21052 
HCXI-0150 Human Factor XI 1 mg 18963 
HCXI-0150 Human Factor XI 1 mg 17081 
HCXI-0150 Human Factor XI 1 mg 15365 
HCXII-0155 Human Factor XII 100 µg 975 
HCXII-0155 Human Factor XII 100 µg 763 
HCXII-0155 Human Factor XII 1 mg 6740 
HCXII-0155 Human Factor XII 1 mg 6083 
HCXII-0155 Human Factor XII 1 mg 5490 
HCXII-0155 Human Factor XII 1 mg 4960 
HCXII-0155 Human Factor XII 1 mg 4430 
HCXIII-0160 Human Factor XIII 100 µg 3264 
HCXIII-0160 Human Factor XIII 100 µg 2989 
HCXIII-0160 Human Factor XIII 1 mg 26389 
HCXIII-0160 Human Factor XIII 1 mg 23740 
HCXIII-0160 Human Factor XIII 1 mg 21345 
HCXIII-0160 Human Factor XIII 1 mg 19246 
HCXIII-0160 Human Factor XIII 1 mg 17317 
HCPG-0130 Human glu-Plasminogen   1 mg 1908 
HCPG-0130 Human glu-Plasminogen   1 mg 1717 
HCPG-0130 Human glu-Plasminogen   1 mg 1569 
HCPG-0130 Human glu-Plasminogen   1 mg 1420 
HCPG-0130 Human glu-Plasminogen   1 mg 1272 
HCPG-0130 Human glu-Plasminogen   1 mg 1166 
HCPG-0131 Human glu-Plasminogen(affinity form I)   1 mg 1908 
HCPG-0131 Human glu-Plasminogen(affinity form I)   1 mg 1717 
HCPG-0131 Human glu-Plasminogen(affinity form I)   1 mg 1569 
HCPG-0131 Human glu-Plasminogen(affinity form I)   1 mg 1420 
HCPG-0131 Human glu-Plasminogen(affinity form I)   1 mg 1272 
HCPG-0131 Human glu-Plasminogen(affinity form I)   1 mg 1166 
HCPG-0132 Human glu-Plasminogen(affinity form II)   1 mg 1908 
HCPG-0132 Human glu-Plasminogen(affinity form II)   1 mg 1717 
HCPG-0132 Human glu-Plasminogen(affinity form II)   1 mg 1569 
HCPG-0132 Human glu-Plasminogen(affinity form II)   1 mg 1420 
HCPG-0132 Human glu-Plasminogen(affinity form II)   1 mg 1272 
HCPG-0132 Human glu-Plasminogen(affinity form II)   1 mg 1166 
HCPG-0133 Human lys-Plasminogen   1 mg 1908 
HCPG-0133 Human lys-Plasminogen   1 mg 1717 
HCPG-0133 Human lys-Plasminogen   1 mg 1569 
HCPG-0133 Human lys-Plasminogen   1 mg 1420 
HCPG-0133 Human lys-Plasminogen   1 mg 1272 
HCPG-0133 Human lys-Plasminogen   1 mg 1166 
BCPG-1130 Bovine Plasminogen   1 mg 1865 
BCPG-1130 Bovine Plasminogen   1 mg 1696 
BCPG-1130 Bovine Plasminogen   1 mg 1526 
BCPG-1130 Bovine Plasminogen   1 mg 1399 
MCPG-5130 Mouse Plasminogen 100 µg 1070 
MCPG-5130 Mouse Plasminogen 100 µg 969 
HCPC-0070 Human Protein C 100 µg 2713 
HCPC-0070 Human Protein C 100 µg 2459 
HCPC-0070 Human Protein C 1 mg 21302 
HCPC-0070 Human Protein C 1 mg 19437 
HCPC-0070 Human Protein C 1 mg 17508 
HCPC-0070 Human Protein C 1 mg 15749 
HCPC-0070 Human Protein C 1 mg 14180 
HCPC-0070 Human Protein C 1 mg 11997 
BCPC-1070 Bovine Protein C 100 µg 1505 
BCPC-1070 Bovine Protein C 100 µg 1399 
BCPC-1070 Bovine Protein C 1 mg 11997 
BCPC-1070 Bovine Protein C 1 mg 10831 
BCPC-1070 Bovine Protein C 1 mg 9750 
BCPC-1070 Bovine Protein C 1 mg 8796 
BCPC-1070 Bovine Protein C 1 mg 7906 
HCP-0010 Human Prothrombin   2 mg 827 
HCP-0010 Human Prothrombin   2 mg 724 
HCP-0010 Human Prothrombin 1 mg 352 
HCP-0010 Human Prothrombin 1 mg 331 
HCP-0010 Human Prothrombin 1 mg 310 
HCP-0010 Human Prothrombin 1 mg 290 
HCP1-0010 Human Prothrombin  Fragment 1   1 mg 7503 
HCP1-0010 Human Prothrombin  Fragment 1   1 mg 6762 
HCP1-0010 Human Prothrombin  Fragment 1   1 mg 6105 
HCP1-0010 Human Prothrombin  Fragment 1   1 mg 5490 
HCP1-0010 Human Prothrombin  Fragment 1   1 mg 4939 
HCP1-0010 Human Prothrombin  Fragment 1   1 mg 4451 
HCP12-0010 Human Prothrombin Fragment 1 – 2   1 mg 7503 
HCP12-0010 Human Prothrombin Fragment 1 – 2   1 mg 6762 
HCP12-0010 Human Prothrombin Fragment 1 – 2   1 mg 6105 
HCP12-0010 Human Prothrombin Fragment 1 – 2   1 mg 5490 
HCP12-0010 Human Prothrombin Fragment 1 – 2   1 mg 4939 
HCP12-0010 Human Prothrombin Fragment 1 – 2   1 mg 4451 
HCP2-0010 Human Prothrombin  Fragment 2   1 mg 7503 
HCP2-0010 Human Prothrombin  Fragment 2   1 mg 6762 
HCP2-0010 Human Prothrombin  Fragment 2   1 mg 6105 
HCP2-0010 Human Prothrombin  Fragment 2   1 mg 5490 
HCP2-0010 Human Prothrombin  Fragment 2   1 mg 4939 
HCP2-0010 Human Prothrombin  Fragment 2   1 mg 4451 
HCP1-0011 Human Prethrombin-1   1 mg 7503 
HCP1-0011 Human Prethrombin-1   1 mg 6762 
HCP1-0011 Human Prethrombin-1   1 mg 6105 
HCP1-0011 Human Prethrombin-1   1 mg 5490 
HCP1-0011 Human Prethrombin-1   1 mg 4939 
HCP1-0011 Human Prethrombin-1   1 mg 4451 
HCP2-0011 Human Prethrombin-2   1 mg 7503 
HCP2-0011 Human Prethrombin-2   1 mg 6762 
HCP2-0011 Human Prethrombin-2   1 mg 6105 
HCP2-0011 Human Prethrombin-2   1 mg 5490 
HCP2-0011 Human Prethrombin-2   1 mg 4939 
HCP2-0011 Human Prethrombin-2   1 mg 4451 
BCP-1010 Bovine Prothrombin   2 mg 579 
BCP-1010 Bovine Prothrombin   2 mg 517 
BCP-1010 Bovine Prothrombin 1 mg 248 
BCP-1010 Bovine Prothrombin 1 mg 227 
BCP-1010 Bovine Prothrombin 1 mg 207 
BCP-1010 Bovine Prothrombin 1 mg 186 
MCP-5010 Mouse Prothrombin 100 µg 1272 
MCP-5010 Mouse Prothrombin 100 µg 1090 
HCAPC-0080 Human APC 50 µg 1694 
HCAPC-0080 Human APC 50 µg 1520 
HCAPC-0080 Human APC 1 mg 23190 
HCAPC-0080 Human APC 1 mg 20866 
HCAPC-0080 Human APC 1 mg 18869 
HCAPC-0080 Human APC 1 mg 16936 
HCAPC-0080 Human APC 1 mg 15286 
HCAPC-DEGR Human APC-DEGR 50 µg 2019 
HCAPC-DEGR Human APC-DEGR 50 µg 1802 
HCAPC-DEGR Human APC-DEGR 1 mg 31788 
HCAPC-DEGR Human APC-DEGR 1 mg 28596 
HCAPC-DEGR Human APC-DEGR 1 mg 25752 
HCAPC-DEGR Human APC-DEGR 1 mg 23190 
HCAPC-DEGR Human APC-DEGR 1 mg 20866 
BCAPC-1080 Bovine APC 50 µg 1173 
BCAPC-1080 Bovine APC 50 µg 1042 
BCAPC-1080 Bovine APC 1 mg 17675 
BCAPC-1080 Bovine APC 1 mg 15938 
BCAPC-1080 Bovine APC 1 mg 14352 
BCAPC-1080 Bovine APC 1 mg 12941 
BCAPC-1080 Bovine APC 1 mg 11638 
BCAPC-DEGR Bovine APC-DEGR 50 µg 1346 
BCAPC-DEGR Bovine APC-DEGR 50 µg 1238 
BCAPC-DEGR Bovine APC-DEGR 1mg 21257 
BCAPC-DEGR Bovine APC-DEGR 1mg 19108 
BCAPC-DEGR Bovine APC-DEGR 1mg 17175 
BCAPC-DEGR Bovine APC-DEGR 1mg 15482 
BCAPC-DEGR Bovine APC-DEGR 1mg 13940 
HCT-0020 Human alpha-thrombin 100 µg 780 
HCT-0020 Human alpha-thrombin 100 µg 624 
HCT-0020 Human alpha-thrombin 1 mg 2359 
HCT-0020 Human alpha-thrombin 1 mg 1891 
HCT-0020 Human alpha-thrombin 1 mg 1715 
HCT-0020 Human alpha-thrombin 1 mg 1559 
HCT-0020 Human alpha-thrombin 1 mg 1364 
HCT-0020 Human alpha-thrombin 1 mg 1286 
HCT-DFP Human alpha-thrombin-DFP 100 µg 1004 
HCT-DFP Human alpha-thrombin-DFP 100 µg 782 
HCT-DFP Human alpha-thrombin-DFP 1 mg 5928 
HCT-DFP Human alpha-thrombin-DFP 1 mg 5363 
HCT-DFP Human alpha-thrombin-DFP 1 mg 4820 
HCT-DFP Human alpha-thrombin-DFP 1 mg 4364 
HCT-DFP Human alpha-thrombin-DFP 1 mg 3908 
HCT-FPRCK Human alpha-thrombin-FPRCK 100 µg 999 
HCT-FPRCK Human alpha-thrombin-FPRCK 100 µg 782 
HCT-FPRCK Human alpha-thrombin-FPRCK 1mg 5928 
HCT-FPRCK Human alpha-thrombin-FPRCK 1mg 5363 
HCT-FPRCK Human alpha-thrombin-FPRCK 1mg 4820 
HCT-FPRCK Human alpha-thrombin-FPRCK 1mg 4364 
HCT-FPRCK Human alpha-thrombin-FPRCK 1mg 3908 
HCT-BFPRCK Human alpha-thrombin-BFPRCK 100 µg 999 
HCT-BFPRCK Human alpha-thrombin-BFPRCK 100 µg 782 
HCT-BFPRCK Human alpha-thrombin-BFPRCK 1 mg 5928 
HCT-BFPRCK Human alpha-thrombin-BFPRCK 1 mg 5363 
HCT-BFPRCK Human alpha-thrombin-BFPRCK 1 mg 4820 
HCT-BFPRCK Human alpha-thrombin-BFPRCK 1 mg 4364 
HCT-BFPRCK Human alpha-thrombin-BFPRCK 1 mg 3908 
BCT-1020 Bovine alpha-thrombin 200 µg 897 
BCT-1020 Bovine alpha-thrombin 200 µg 780 
BCT-1020 Bovine alpha-thrombin 1 mg 2359 
BCT-1020 Bovine alpha-thrombin 1 mg 1891 
BCT-1020 Bovine alpha-thrombin 1 mg 1715 
BCT-1020 Bovine alpha-thrombin 1 mg 1559 
BCT-1020 Bovine alpha-thrombin 1 mg 1364 
BCT-1020 Bovine alpha-thrombin 1 mg 1286 
BCT-DFP Bovine alpha-thrombin-DFP 200 µg 1173 
BCT-DFP Bovine alpha-thrombin-DFP 200 µg 912 
BCT-DFP Bovine alpha-thrombin-DFP 1 mg 3843 
BCT-DFP Bovine alpha-thrombin-DFP 1 mg 3474 
BCT-DFP Bovine alpha-thrombin-DFP 1 mg 3127 
BCT-DFP Bovine alpha-thrombin-DFP 1 mg 2823 
BCT-DFP Bovine alpha-thrombin-DFP 1 mg 2562 
BCT-FPRCK Bovine alpha-thrombin-FPRCK 200 µg 1173 
BCT-FPRCK Bovine alpha-thrombin-FPRCK 200 µg 912 
BCT-FPRCK Bovine alpha-thrombin-FPRCK 1 mg 3843 
BCT-FPRCK Bovine alpha-thrombin-FPRCK 1 mg 3474 
BCT-FPRCK Bovine alpha-thrombin-FPRCK 1 mg 3127 
BCT-FPRCK Bovine alpha-thrombin-FPRCK 1 mg 2823 
BCT-FPRCK Bovine alpha-thrombin-FPRCK 1 mg 2562 
BCT-BFPRCK Bovine alpha-thrombin-BFPRCK 200 µg 1173 
BCT-BFPRCK Bovine alpha-thrombin-BFPRCK 200 µg 912 
BCT-BFPRCK Bovine alpha-thrombin-BFPRCK 1 mg 3843 
BCT-BFPRCK Bovine alpha-thrombin-BFPRCK 1 mg 3474 
BCT-BFPRCK Bovine alpha-thrombin-BFPRCK 1 mg 3127 
BCT-BFPRCK Bovine alpha-thrombin-BFPRCK 1 mg 2823 
BCT-BFPRCK Bovine alpha-thrombin-BFPRCK 1 mg 2562 
HCBT-0022 Human beta-thrombin 100 µg 1173 
HCBT-0022 Human beta-thrombin 100 µg 1042 
HCBT-0022 Human beta-thrombin 1 mg 8881 
HCBT-0022 Human beta-thrombin 1 mg 8034 
HCBT-0022 Human beta-thrombin 1 mg 7209 
HCBT-0022 Human beta-thrombin 1 mg 6492 
HCBT-0022 Human beta-thrombin 1 mg 5841 
HCGT-0021 Human gamma-thrombin 100 µg 1173 
HCGT-0021 Human gamma-thrombin 100 µg 1042 
HCGT-0021 Human gamma-thrombin 1 mg 8881 
HCGT-0021 Human gamma-thrombin 1 mg 8034 
HCGT-0021 Human gamma-thrombin 1 mg 7209 
HCGT-0021 Human gamma-thrombin 1 mg 6492 
HCGT-0021 Human gamma-thrombin 1 mg 5841 
MCT-5020 Mouse Thrombin 50 µg 4549 
MCT-5020 Mouse Thrombin 50 µg 4074 
MCT-5020 Mouse Thrombin 1 mg 72522 
MCT-5020 Mouse Thrombin 1 mg 65243 
MCT-5020 Mouse Thrombin 1 mg 58708 
HCVIIA-0031 Human Factor VIIa 20 µg 2779 
HCVIIA-0031 Human Factor VIIa 20 µg 2519 
HCVIIA-0031 Human Factor VIIa 1 mg 110260 
HCVIIA-0031 Human Factor VIIa 1 mg 99273 
HCVIIA-0031 Human Factor VIIa 1 mg 89328 
HCVIIA-0031 Human Factor VIIa 1 mg 80426 
HCVIIA-0031 Human Factor VIIa 1 mg 72392 
HCIXA-0050 Human Factor IXa 100 µg 1281 
HCIXA-0050 Human Factor IXa 100 µg 1173 
HCIXA-0050 Human Factor IXa 1 mg 9858 
HCIXA-0050 Human Factor IXa 1 mg 8881 
HCIXA-0050 Human Factor IXa 1 mg 8034 
HCIXA-0050 Human Factor IXa 1 mg 7209 
HCIXA-0050 Human Factor IXa 1 mg 6492 
HCIXA-EGR Human Factor IXa-EGR 100 µg 1433 
HCIXA-EGR Human Factor IXa-EGR 100 µg 1259 
HCIXA-EGR Human Factor IXa-EGR 1 mg 10813 
HCIXA-EGR Human Factor IXa-EGR 1 mg 9771 
HCIXA-EGR Human Factor IXa-EGR 1 mg 8816 
HCIXA-EGR Human Factor IXa-EGR 1 mg 7925 
HCIXA-DEGR Human Factor IXa-DEGR 100 µg 1433 
HCIXA-DEGR Human Factor IXa-DEGR 100 µg 1259 
HCIXA-DEGR Human Factor IXa-DEGR 1 mg 10813 
HCIXA-DEGR Human Factor IXa-DEGR 1 mg 9771 
HCIXA-DEGR Human Factor IXa-DEGR 1 mg 8816 
HCIXA-DEGR Human Factor IXa-DEGR 1 mg 7925 
BCIXA-1050 Bovine Factor IXa 100 µg 1173 
BCIXA-1050 Bovine Factor IXa 100 µg 1042 
BCIXA-1050 Bovine Factor IXa 1 mg 8881 
BCIXA-1050 Bovine Factor IXa 1 mg 8034 
BCIXA-1050 Bovine Factor IXa 1 mg 7209 
BCIXA-1050 Bovine Factor IXa 1 mg 6492 
BCIXA-EGR Bovine Factor IXa-EGR 100 µg 1281 
BCIXA-EGR Bovine Factor IXa-EGR 100 µg 1173 
BCIXA-EGR Bovine Factor IXa-EGR 1 mg 9858 
BCIXA-EGR Bovine Factor IXa-EGR 1 mg 8881 
BCIXA-EGR Bovine Factor IXa-EGR 1 mg 8034 
BCIXA-EGR Bovine Factor IXa-EGR 1 mg 7231 
BCIXA-DEGR Bovine Factor IXa-DEGR 100 µg 1281 
BCIXA-DEGR Bovine Factor IXa-DEGR 100 µg 1173 
BCIXA-DEGR Bovine Factor IXa-DEGR 1 mg 9858 
BCIXA-DEGR Bovine Factor IXa-DEGR 1 mg 8881 
BCIXA-DEGR Bovine Factor IXa-DEGR 1 mg 8034 
BCIXA-DEGR Bovine Factor IXa-DEGR 1 mg 7231 
RATIXA-9050 Rat Factor Ixa 50 µg 8623 
RATIXA-9050 Rat Factor Ixa 50 µg 7775 
RATIXA-9050 Rat Factor Ixa 1 mg  139833 
HCXA-0060 Human Factor Xa 100 µg 1124 
HCXA-0060 Human Factor Xa 100 µg 1064 
HCXA-0060 Human Factor Xa 1 mg 7649 
HCXA-0060 Human Factor Xa 1 mg 6886 
HCXA-0060 Human Factor Xa 1 mg 6184 
HCXA-0060 Human Factor Xa 1 mg 5581 
HCBXA-0061 Human beta-Factor Xa 100 µg 1542 
HCBXA-0061 Human beta-Factor Xa 100 µg 1433 
HCBXA-0061 Human beta-Factor Xa 1 mg 12290 
HCBXA-0061 Human beta-Factor Xa 1 mg 11095 
HCBXA-0061 Human beta-Factor Xa 1 mg 9988 
HCBXA-0061 Human beta-Factor Xa 1 mg 8989 
HCXA-GD Human Gla-domainless beta Factor Xa 100 µg 2779 
HCXA-GD Human Gla-domainless beta Factor Xa 100 µg 2519 
HCXA-GD Human Gla-domainless beta Factor Xa 1 mg 24536 
HCXA-GD Human Gla-domainless beta Factor Xa 1 mg 22104 
HCXA-GD Human Gla-domainless beta Factor Xa 1 mg 19911 
HCXA-EGR Human Factor Xa-EGR 100 µg 1542 
HCXA-EGR Human Factor Xa-EGR 100 µg 1411 
HCXA-EGR Human Factor Xa-EGR 1 mg 12073 
HCXA-EGR Human Factor Xa-EGR 1 mg 10835 
HCXA-EGR Human Factor Xa-EGR 1 mg 9793 
HCXA-EGR Human Factor Xa-EGR 1 mg 8816 
HCXA-EGR Human Factor Xa-EGR 1 mg 7947 
HCXA-EGR Human Factor Xa-EGR 1 mg 7165 
HCXA-DEGR Human Factor Xa-DEGR 100 µg 1542 
HCXA-DEGR Human Factor Xa-DEGR 100 µg 1411 
HCXA-DEGR Human Factor Xa-DEGR 1 mg 12073 
HCXA-DEGR Human Factor Xa-DEGR 1 mg 10835 
HCXA-DEGR Human Factor Xa-DEGR 1 mg 9793 
HCXA-DEGR Human Factor Xa-DEGR 1 mg 8816 
HCXA-DEGR Human Factor Xa-DEGR 1 mg 7947 
HCXA-BEGR Human Factor Xa-BEGR 100 µg 1542 
HCXA-BEGR Human Factor Xa-BEGR 100 µg 1411 
HCXA-BEGR Human Factor Xa-BEGR 1 mg 12073 
HCXA-BEGR Human Factor Xa-BEGR 1 mg 10835 
HCXA-BEGR Human Factor Xa-BEGR 1 mg 9793 
HCXA-BEGR Human Factor Xa-BEGR 1 mg 8816 
HCXA-BEGR Human Factor Xa-BEGR 1 mg 7947 
BCXA-1060 Bovine Factor Xa 100 µg 803 
BCXA-1060 Bovine Factor Xa 100 µg 703 
BCXA-1060 Bovine Factor Xa 1 mg 6164 
BCXA-1060 Bovine Factor Xa 1 mg 5581 
BCXA-1060 Bovine Factor Xa 1 mg 4999 
BCXA-1060 Bovine Factor Xa 1 mg 4517 
BCXA-1060 Bovine Factor Xa 1 mg 4056 
BCXA-EGR Bovine Factor Xa-EGR 100 µg 1173 
BCXA-EGR Bovine Factor Xa-EGR 100 µg 1042 
BCXA-EGR Bovine Factor Xa-EGR 1 mg 8881 
BCXA-EGR Bovine Factor Xa-EGR 1 mg 8034 
BCXA-EGR Bovine Factor Xa-EGR 1 mg 7209 
BCXA-EGR Bovine Factor Xa-EGR 1 mg 6492 
BCXA-EGR Bovine Factor Xa-EGR 1 mg 5841 
BCXA-DEGR Bovine Factor Xa-DEGR 100 µg 1173 
BCXA-DEGR Bovine Factor Xa-DEGR 100 µg 1042 
BCXA-DEGR Bovine Factor Xa-DEGR 1 mg 8881 
BCXA-DEGR Bovine Factor Xa-DEGR 1 mg 8034 
BCXA-DEGR Bovine Factor Xa-DEGR 1 mg 7209 
BCXA-DEGR Bovine Factor Xa-DEGR 1 mg 6492 
BCXA-DEGR Bovine Factor Xa-DEGR 1 mg 5841 
MCXA-5060 Mouse Factor Xa 50 µg 8106 
MCXA-5060 Mouse Factor Xa 50 µg 7320 
HCXIA-0160 Human Factor XIa 50 µg 1867 
HCXIA-0160 Human Factor XIa 50 µg 1694 
HCXIA-0160 Human Factor XIa 1 mg 29443 
HCXIA-0160 Human Factor XIa 1 mg 26512 
HCXIA-0160 Human Factor XIa 1 mg 23885 
HCXIA-0160 Human Factor XIa 1 mg 21496 
HCXIA-0160 Human Factor XIa 1 mg 19346 
HCXIIIA-0165 Human Factor XIIIa 50 µg 4406 
HCXIIIA-0165 Human Factor XIIIa 50 µg 4048 
HCXIIIA-0165 Human Factor XIIIa 1 mg 71401 
HCXIIIA-0165 Human Factor XIIIa 1 mg 64275 
HCXIIIA-0165 Human Factor XIIIa 1 mg 57846 
HCXIIIA-0165 Human Factor XIIIa 1 mg 52070 
HCXIIIA-0165 Human Factor XIIIa 1 mg 46968 
HCPM-0140 Human Plasmin 500 µg 1281 
HCPM-0140 Human Plasmin 500 µg 1173 
HCPM-0140 Human Plasmin 1 mg 2063 
HCPM-0140 Human Plasmin 1 mg 1824 
HCPM-0140 Human Plasmin 1 mg 1672 
HCPM-0140 Human Plasmin 1 mg 1520 
HCPM-0140 Human Plasmin 1 mg 1346 
MCPM-5140 Mouse Plasmin 50 µg 703 
RVVV-2000 RVV-V Activator 100 µg 869 
RVVV-2000 RVV-V Activator 100 µg 782 
RVVV-2000 RVV-V Activator 1 mg 6796 
RVVV-2000 RVV-V Activator 1 mg 6123 
RVVV-2000 RVV-V Activator 1 mg 5472 
RVVV-2000 RVV-V Activator 1 mg 4951 
RVVV-2000 RVV-V Activator 1 mg 4473 
RVVX-2010 RVV-X Activator 100 µg 869 
RVVX-2010 RVV-X Activator 100 µg 782 
RVVX-2010 RVV-X Activator 1 mg 6796 
RVVX-2010 RVV-X Activator 1 mg 6123 
RVVX-2010 RVV-X Activator 1 mg 5472 
RVVX-2010 RVV-X Activator 1 mg 4951 
RVVX-2010 RVV-X Activator 1 mg 4473 
ECVVII-2011 E. Carinatus II Protease 100 µg 2779 
ECVVII-2011 E. Carinatus II Protease 100 µg 2519 
ECVVII-2011 E. Carinatus II Protease 1 mg 22104 
ECVVII-2011 E. Carinatus II Protease 1 mg 19911 
ECVVII-2011 E. Carinatus II Protease 1 mg 17935 
ECVVII-2011 E. Carinatus II Protease 1 mg 16133 
ECVVII-2011 E. Carinatus II Protease 1 mg 14526 
HCV-0100 Human Factor V 50 µg 5128 
HCV-0100 Human Factor V 50 µg 4632 
HCV-0100 Human Factor V 1 mg 82448 
HCV-0100 Human Factor V 1 mg 74197 
HCV-0100 Human Factor V 1 mg 66815 
HCV-0100 Human Factor V 1 mg 60115 
HCV-0100 Human Factor V 1 mg 54118 
BCV-1100 Bovine Factor V 100 µg 5128 
BCV-1100 Bovine Factor V 100 µg 4632 
BCV-1100 Bovine Factor V 1 mg 41255 
BCV-1100 Bovine Factor V 1 mg 37140 
BCV-1100 Bovine Factor V 1 mg 33438 
BCV-1100 Bovine Factor V 1 mg 30088 
BCV-1100 Bovine Factor V 1 mg 27111 
HCVA-0110 Human Factor Va 50 µg 5128 
HCVA-0110 Human Factor Va 50 µg 4632 
HCVA-0110 Human Factor Va 1 mg 82448 
HCVA-0110 Human Factor Va 1 mg 74197 
HCVA-0110 Human Factor Va 1 mg 66815 
HCVA-0110 Human Factor Va 1 mg 60115 
HCVA-0110 Human Factor Va 1 mg 54118 
BCVA-1110 Bovine Factor Va 100 µg 3970 
BCVA-1110 Bovine Factor Va 100 µg 3536 
BCVA-1110 Bovine Factor Va 1 mg 18963 
BCVA-1110 Bovine Factor Va 1 mg 17081 
BCVA-1110 Bovine Factor Va 1 mg 15365 
BCVA-1110 Bovine Factor Va 1 mg 13834 
BCVA-1110 Bovine Factor Va 1 mg 12449 
HCFN-0170 Human Fibronectin 2 mg 2779 
HCFN-0170 Human Fibronectin 2 mg 2519 
HCFN-0170 Human Fibronectin 1 mg 1173 
HCFN-0170 Human Fibronectin 1 mg 1086 
HCFN-0170 Human Fibronectin 1 mg 955 
HCFN-0170 Human Fibronectin 1 mg 869 
HCPS-0090 Human Protein S 100 µg 3144 
HCPS-0090 Human Protein S 100 µg 2831 
HCPS-0090 Human Protein S 1 mg 25482 
HCPS-0090 Human Protein S 1 mg 22927 
HCPS-0090 Human Protein S 1 mg 20647 
HCPS-0090 Human Protein S 1 mg 18569 
HCPS-0090 Human Protein S 1 mg 16712 
RABTM-4202 Rabbit Thrombomodulin 50 µg 5385 
RABTM-4202 Rabbit Thrombomodulin 50 µg 4864 
RABTM-4202 Rabbit Thrombomodulin 1 mg 86571 
RABTM-4202 Rabbit Thrombomodulin 1 mg 77907 
RABTM-4202 Rabbit Thrombomodulin 1 mg 70155 
RABTM-4202 Rabbit Thrombomodulin 1 mg 63120 
RABTM-4202 Rabbit Thrombomodulin 1 mg 56824 
HCVWF-0190 Human von Willebrand Factor 100 µg 5546 
HCVWF-0190 Human von Willebrand Factor 100 µg 5010 
HCVWF-0190 Human von Willebrand Factor 1 mg 44617 
HCVWF-0190 Human von Willebrand Factor 1 mg 40167 
HCVWF-0190 Human von Willebrand Factor 1 mg 36164 
HCVWF-0190 Human von Willebrand Factor 1 mg 32541 
HCVWF-0190 Human von Willebrand Factor 1 mg 29320 
HCVWF-0191 Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) 100 µg 6642 
HCVWF-0191 Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) 100 µg 5994 
HCVWF-0191 Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) 1 mg 53496 
HCVWF-0191 Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) 1 mg 48173 
HCVWF-0191 Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) 1 mg 43365 
HCVWF-0191 Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) 1 mg 39049 
HCVWF-0191 Human von Willebrand Factor (Factor VIII free) 1 mg 35157 
SN-X ANSN -based fluorogenic substrates  1 mg 2106 
SN-X ANSN -based fluorogenic substrates  1 mg 1889 
SN-X ANSN -based fluorogenic substrates  1 mg 1715 
SN-X ANSN -based fluorogenic substrates  1 mg 1542 
SN-X ANSN -based fluorogenic substrates  1 mg 1411 
SN-X ANSN -based fluorogenic substrates  1 mg 1281 
HCATIII-0120 Human Antithrombin III 1 mg 2108 
HCATIII-0120 Human Antithrombin III 1 mg 1889 
HCATIII-0120 Human Antithrombin III 1 mg 1715 
HCATIII-0120 Human Antithrombin III 1 mg 1542 
HCATIII-0120 Human Antithrombin III 1 mg 1411 
HCATIII-0120 Human Antithrombin III 1 mg 1281 
MCATIII-5120 Mouse Antithrombin III 100 µg 1096 
MCATIII-5120 Mouse Antithrombin III 100 µg 993 
BEGRCK-06 Biotinylated EGR-chloromethylketone 1 mg 8056 
BEGRCK-06 Biotinylated EGR-chloromethylketone 1 mg 7513 
BEGRCK-06 Biotinylated EGR-chloromethylketone 1 mg 6775 
BEGRCK-06 Biotinylated EGR-chloromethylketone 1 mg 6123 
BEGRCK-06 Biotinylated EGR-chloromethylketone 1 mg 5515 
BEGRCK-06 Biotinylated EGR-chloromethylketone 1 mg 4972 
FEGRCK-06 Fluorescein EGR-chloromethylketone 1 mg 10596 
FEGRCK-06 Fluorescein EGR-chloromethylketone 1 mg 9554 
FEGRCK-06 Fluorescein EGR-chloromethylketone 1 mg 8620 
FEGRCK-06 Fluorescein EGR-chloromethylketone 1 mg 7752 
FEGRCK-06 Fluorescein EGR-chloromethylketone 1 mg 7013 
FEGRCK-06 Fluorescein EGR-chloromethylketone 1 mg 6319 
BFPRCK-06 Biotinylated FPR-chloromethylketone 1 mg 8056 
BFPRCK-06 Biotinylated FPR-chloromethylketone 1 mg 7513 
BFPRCK-06 Biotinylated FPR-chloromethylketone 1 mg 6775 
BFPRCK-06 Biotinylated FPR-chloromethylketone 1 mg 6123 
BFPRCK-06 Biotinylated FPR-chloromethylketone 1 mg 5515 
BFPRCK-06 Biotinylated FPR-chloromethylketone 1 mg 4972 
FFPRCK-06 Fluorescein FPR-chloromethylketone 1 mg 10596 
FFPRCK-06 Fluorescein FPR-chloromethylketone 1 mg 9554 
FFPRCK-06 Fluorescein FPR-chloromethylketone 1 mg 8620 
FFPRCK-06 Fluorescein FPR-chloromethylketone 1 mg 7752 
FFPRCK-06 Fluorescein FPR-chloromethylketone 1 mg 7013 
FFPRCK-06 Fluorescein FPR-chloromethylketone 1 mg 6319 
FPRCK-01 Phe-Pro-Arg-chloromethylketone (PPACK) 5 mg 1344 
FPRCK-01 Phe-Pro-Arg-chloromethylketone (PPACK) 25 mg 5004 
FPRCK-01 Phe-Pro-Arg-chloromethylketone (PPACK) 100 mg  15509 
EGRCK-01 Glu-Gly-Arg-chloromethylketone (GGACK) 5 mg 3749 
EGRCK-01 Glu-Gly-Arg-chloromethylketone (GGACK) 25 mg 16297 
EGRCK-01 Glu-Gly-Arg-chloromethylketone (GGACK) 100 mg  58816 
CTI-01 Corn Trypsin Inhibitor 1 mg 1607 
CTI-01 Corn Trypsin Inhibitor 1 mg 1517 
CTI-01 Corn Trypsin Inhibitor 1 mg 1428 
CTI-01 Corn Trypsin Inhibitor 1 mg 1339 
CTI-01 Corn Trypsin Inhibitor 1 mg 1250 
DAPA dansylarginine-N-(3-ethyl-1,5-pentanediyl)amide 1 mg 2106 
DAPA dansylarginine-N-(3-ethyl-1,5-pentanediyl)amide 1 mg 1911 
DAPA dansylarginine-N-(3-ethyl-1,5-pentanediyl)amide 1 mg 1715 
DAPA dansylarginine-N-(3-ethyl-1,5-pentanediyl)amide 1 mg 1563 
DAPA dansylarginine-N-(3-ethyl-1,5-pentanediyl)amide 1 mg 1433 
DAPA dansylarginine-N-(3-ethyl-1,5-pentanediyl)amide 1 mg 1281 
HCII-0190 Human Heparin Cofactor II 100 µg 6709 
HCII-0190 Human Heparin Cofactor II 100 µg 6080 
HCII-0190 Human Heparin Cofactor II 1 mg 26838 
HCII-0190 Human Heparin Cofactor II 1 mg 20128 
HCII-0190 Human Heparin Cofactor II 1 mg 13419 
HCII-0190 Human Heparin Cofactor II 1 mg 10748 
HCII-0190 Human Heparin Cofactor II 1 mg 8056 
SCAT I & II (3 ml or 5 ml) Sample Collection/ Anticoagulant Tubes each 72 
SCAT I & II (3 ml or 5 ml) Sample Collection/ Anticoagulant Tubes each 67 
SCAT I & II (10 ml) Sample Collection/ Anticoagulant Tubes each 108 
SCAT I & II (10 ml) Sample Collection/ Anticoagulant Tubes each 99 
SCAT-875B(3 or 5 mL) Sample Collection/Anticoagulant Tubes each 89 
SCAT-875B(3 or 5 mL) Sample Collection/Anticoagulant Tubes each 79 
SCAT-875B (10 mL) Sample Collection/Anticoagulant Tubes each 138 
SCAT-875B (10 mL) Sample Collection/Anticoagulant Tubes each 124 
SCAT-ACT   Pack of 10 544 
TAFI-01 Thrombin-Activatable  Fibrinolysis Inhibitor 50 µg 4538 
TAFI-01 Thrombin-Activatable  Fibrinolysis Inhibitor 50 µg 4169 
TAFI-01 Thrombin-Activatable  Fibrinolysis Inhibitor 1 mg 73543 
TAFI-01 Thrombin-Activatable  Fibrinolysis Inhibitor 1 mg 66204 
TAFI-01 Thrombin-Activatable  Fibrinolysis Inhibitor 1 mg 59581 
ANG-01 Angiostatin 500 µg 6709 
ANG-01 Angiostatin 500 µg 6080 
ANG-01 Angiostatin 1 mg 10878 
ANG-01 Angiostatin 1 mg 9814 
ANG-01 Angiostatin 1 mg 8816 
ANG-01 Angiostatin 1 mg 7947 
HA2AP-0230 Human alpha-2 Antiplasmin 100 µg 2779 
HA2AP-0230 Human alpha-2 Antiplasmin 100 µg 2519 
HA2AP-0230 Human alpha-2 Antiplasmin 1 mg 22104 
HA2AP-0230 Human alpha-2 Antiplasmin 1 mg 19911 
HA2AP-0230 Human alpha-2 Antiplasmin 1 mg 17913 
HA2AP-0230 Human alpha-2 Antiplasmin 1 mg 16111 
HA2AP-0230 Human alpha-2 Antiplasmin 1 mg 14504 
HCPZ-0220 Human Protein Z 100 µg 4169 
HCPZ-0220 Human Protein Z 100 µg 3713 
HCPZ-0220 Human Protein Z 1 mg 33134 
HCPZ-0220 Human Protein Z 1 mg 29834 
HCPZ-0220 Human Protein Z 1 mg 26838 
HCI-0150R Human Fibrinogen 2 mg 637 
HCI-0150R Human Fibrinogen 2 mg 569 
HCI-0150R Human Fibrinogen 1 mg 250 
HCI-0150R Human Fibrinogen 1 gram 32483 
HCI-0150R Human Fibrinogen 1 gram 29526 
HCI-0150D Human Fibrinogen  Fragment D 200 µg 1774 
HCI-0150D Human Fibrinogen  Fragment D 200 µg 1592 
HCI-0150D Human Fibrinogen  Fragment D 1 mg 6983 
HCI-0150E Human Fibrinogen Fragment E 100 µg 1774 
HCI-0150E Human Fibrinogen Fragment E 100 µg 1592 
HCI-0150E Human Fibrinogen Fragment E 1 mg 13921 
MCI-5150 Mouse Fibrinogen 1 mg 7561 
MCI-5150 Mouse Fibrinogen 1 mg 6781 
MCI-5150 Mouse Fibrinogen 1 mg 6044 
B2GI-0001 Beta2-Glycoprotein I 100 µg 1501 
B2GI-0001 Beta2-Glycoprotein I 100 µg 1342 
B2GI-0001 Beta2-Glycoprotein I 1 mg 11624 
B2GI-0001 Beta2-Glycoprotein I 1 mg 10464 
B2GI-0001 Beta2-Glycoprotein I 1 mg 9486 
B2GI-0001 Beta2-Glycoprotein I 1 mg 8598 
HON-0303 Human Osteonectin 50 µg 6210 
HON-0303 Human Osteonectin 50 µg 5573 
HON-0303 Human Osteonectin 1mg 99519 
HON-0303 Human Osteonectin 1mg 89578 
HON-0303 Human Osteonectin 1mg 80639 
HON-0303 Human Osteonectin 1mg 72564 
HON-0303 Human Osteonectin 1mg 65330 
HPF4-0180 Human Platelet Factor 4 100 µg 2910 
HPF4-0180 Human Platelet Factor 4 100 µg 2642 
HPF4-0180 Human Platelet Factor 4 1 mg 23259 
HPF4-0180 Human Platelet Factor 4 1 mg 20938 
HPF4-0180 Human Platelet Factor 4 1 mg 18885 
HPF4-0180 Human Platelet Factor 4 1 mg 16993 
HPF4-0180 Human Platelet Factor 4 1 mg 15315 
HBTG-0210 Human Beta-Thromboglobulin 100 µg 6710 
HBTG-0210 Human Beta-Thromboglobulin 100 µg 6028 
HBTG-0210 Human Beta-Thromboglobulin 1 mg 54025 
HBTG-0210 Human Beta-Thromboglobulin 1 mg 48611 
HBTG-0210 Human Beta-Thromboglobulin 1 mg 43788 
HBTG-0210 Human Beta-Thromboglobulin 1 mg 39353 
HBTG-0210 Human Beta-Thromboglobulin 1 mg 35463 
HCTP-0200 Human Thrombospondin 100 µg 8212 
HCTP-0200 Human Thrombospondin 100 µg 7393 
HCTP-0200 Human Thrombospondin 1 mg 65830 
HCTP-0200 Human Thrombospondin 1 mg 59234 
HCTP-0200 Human Thrombospondin 1 mg 53342 
HCTP-0200 Human Thrombospondin 1 mg 48019 
HCTP-0200 Human Thrombospondin 1 mg 43220 
HVN-0230 Human Vitronectin 100 µg 7029 
HVN-0230 Human Vitronectin 100 µg 6369 
HVN-0230 Human Vitronectin 1 mg 56686 
HVN-0230 Human Vitronectin 1 mg 51045 
HVN-0230 Human Vitronectin 1 mg 45949 
HVN-0230 Human Vitronectin 1 mg 41332 
HVN-0230 Human Vitronectin 1 mg 37237 
RTF-0300 Recombinant Tissue Factor 10 ug 2795 
RTF-0300 Recombinant Tissue Factor 100 ug 25369 
HTF-0310              Native human TF (placental) 10 ug 3570 
HTF-0310              Native human TF (placental) 100 ug 32130 
HTF-0310              Native human TF (placental) 1mg 285600 
RTLF-0350 Relipidated Tissue Factor 2 ug 2298 
BLAC-1200 Bovine Lactadherin 50 ug 2580 
BLAC-FITC FITC-Labeled Lactadherin (1.6 uM) 1 mL 11173 
PCPS-02   5 uMol 6571 
PCPS-02   5 uMol 5916 
PCPS-02   5 uMol 5324 
PCPS-02   5 uMol 4791 
PCPS-02   5 uMol 4312 
HOC-0302 Human Osteocalcin 20 µg 12374 
HOC-0302 Human Osteocalcin 20 µg 11260 
BOC-3020 Bovine Osteocalcin 100 µg 2912 
BOC-3020 Bovine Osteocalcin 100 µg 2639 
BOC-3020 Bovine Osteocalcin 1 mg 23157 
BOC-3020 Bovine Osteocalcin 1 mg 20859 
BOC-3020 Bovine Osteocalcin 1 mg 18789 
BOC-3020 Bovine Osteocalcin 1 mg 16901 
BOC-3020 Bovine Osteocalcin 1 mg 15218 
BON-3010 Bovine Osteonectin 50 µg 3617 
BON-3010 Bovine Osteonectin 50 µg 3276 
BON-3010 Bovine Osteonectin 1 mg 57778 
BON-3010 Bovine Osteonectin 1 mg 52023 
BON-3010 Bovine Osteonectin 1 mg 46859 
BON-3010 Bovine Osteonectin 1 mg 42151 
BON-3010 Bovine Osteonectin 1 mg 37965 
AHV-5101 Anti-Human Factor V 100 µg 1286 
AHV-5101 Anti-Human Factor V 100 µg 663 
AHV-5102 Anti-Human Factor V 100 µg 1286 
AHV-5102 Anti-Human Factor V 100 µg 663 
AHV-5108 Anti-Human Factor V 100 µg 1286 
AHV-5108 Anti-Human Factor V 100 µg 663 
AHV-5110 Anti-Human Factor V 100 µg 1286 
AHV-5110 Anti-Human Factor V 100 µg 663 
AHV-5112 Anti-Human Factor V 100 µg 1286 
AHV-5112 Anti-Human Factor V 100 µg 663 
AHV-5146 Anti-Human Factor V 100 µg 1286 
AHV-5146 Anti-Human Factor V 100 µg 663 
ABV-5103 Anti-Bovine Factor V 100 µg 1286 
ABV-5103 Anti-Bovine Factor V 100 µg 663 
ABV-5104 Anti-Bovine Factor V 100 µg 1286 
ABV-5104 Anti-Bovine Factor V 100 µg 663 
ABV-5105 Anti-Bovine Factor V 100 µg 1286 
ABV-5105 Anti-Bovine Factor V 100 µg 663 
ABV-5106 Anti-Bovine Factor V 100 µg 1286 
ABV-5106 Anti-Bovine Factor V 100 µg 663 
ABV-5107 Anti-Bovine Factor V 100 µg 1286 
ABV-5107 Anti-Bovine Factor V 100 µg 663 
AHVII-5031 Anti-Human Factor VII 100 µg 1286 
AHVII-5031 Anti-Human Factor VII 100 µg 663 
AMVII-9031 Rat anti-mouse Factor VII 100 µg 2553 
AMVII-9031 Rat anti-mouse Factor VII 100 µg 1286 
AMVII-9032 Rat anti-mouse Factor VII 100 µg 2553 
AMVII-9032 Rat anti-mouse Factor VII 100 µg 1286 
AHVIII-5025 Anti-Human Factor VIII 100 µg 1286 
AHVIII-5025 Anti-Human Factor VIII 100 µg 663 
AMVIII-9035 Rat anti-mouse Factor VIII 100 µg 2553 
AMVIII-9035 Rat anti-mouse Factor VIII 100 µg 1286 
AHIX-5041 Anti-Human Factor IX 100 µg 1286 
AHIX-5041 Anti-Human Factor IX 100 µg 663 
AMIXA-9041 Rat anti-Mouse Factor Ixa 100 µg 2553 
AMIXA-9041 Rat anti-Mouse Factor Ixa 100 µg 1286 
AMIXA-9042 Rat anti-Mouse Factor Ixa 100 µg 2553 
AMIXA-9042 Rat anti-Mouse Factor Ixa 100 µg 1286 
AHX-5050 Anti-Human Factor X 100 µg 1286 
AHX-5050 Anti-Human Factor X 100 µg 663 
ABX-5051 Anti-Bovine Factor X 100 µg 1286 
ABX-5051 Anti-Bovine Factor X 100 µg 663 
AMX-9050 Rat Anti-Mouse Factor X 100 µg 2553 
AMX-9050 Rat Anti-Mouse Factor X 100 µg 1286 
AMX-9051 Rat Anti-Mouse Factor X 100 µg 2553 
AMX-9051 Rat Anti-Mouse Factor X 100 µg 1286 
AHPC-5071 Anti-Human Protein C 100 µg 1286 
AHPC-5071 Anti-Human Protein C 100 µg 663 
AHPC-5072 Anti-Human Protein C 100 µg 1286 
AHPC-5072 Anti-Human Protein C 100 µg 663 
AMPC-9071 Rat anti-Mouse Protein C 100 µg 2553 
AMPC-9071 Rat anti-Mouse Protein C 100 µg 1286 
AMPC-9072 Rat anti-Mouse Protein C 100 µg 2553 
AMPC-9072 Rat anti-Mouse Protein C 100 µg 1286 
AHPS-5091 Anti-Human Protein S 100 µg 1286 
AHPS-5091 Anti-Human Protein S 100 µg 663 
AHPS-5092 Anti-Human Protein S 100 µg 1286 
AHPS-5092 Anti-Human Protein S 100 µg 663 
AHT-5020 Anti-Human Thrombin 100 µg 1286 
AHT-5020 Anti-Human Thrombin 100 µg 663 
AHP-5013 Anti-Human Prothrombin 100 µg 1286 
AHP-5013 Anti-Human Prothrombin 100 µg 663 
AMP-9013 Rat anti-Mouse Prothrombin 100 µg 2553 
AMP-9013 Rat anti-Mouse Prothrombin 100 µg 1286 
AMPG-9130 Rat anti-Mouse Plasminogen 100 µg 2553 
AMPG-9130 Rat anti-Mouse Plasminogen 100 µg 1286 
AHXI-5061 Anti-Human Factor XI 100 µg 1286 
AHXI-5061 Anti-Human Factor XI 100 µg 663 
AHXII-5155 Anti-Human Factor XII 100 µg 1286 
AHXII-5155 Anti-Human Factor XII 100 µg 663 
AHTAFI-5024 Anti-Human TAFI 100 µg 1286 
AHTAFI-5024 Anti-Human TAFI 100 µg 663 
AHTAFI-5026 Anti-Human TAFI 100 µg 1286 
AHTAFI-5026 Anti-Human TAFI 100 µg 663 
AHTAFI-5065 Anti-Human TAFI 100 µg 1286 
AHTAFI-5065 Anti-Human TAFI 100 µg 663 
AHTAFI-5081 Anti-Human TAFI 100 µg 1286 
AHTAFI-5081 Anti-Human TAFI 100 µg 663 
AON-5031 Anti-Human Osteonectin 100 µg 1286 
AON-5031 Anti-Human Osteonectin 100 µg 663 
ABOC-5021 Anti-Bovine Osteocalcin 100 µg 1286 
ABOC-5021 Anti-Bovine Osteocalcin 100 µg 1150 
AHTFPI-5138 Anti-Tissue Factor Pathway Inhibitor (monoclonal) 100 ug 1286 
AHTFPI-5138 Anti-Tissue Factor Pathway Inhibitor (monoclonal) 100 ug 663 
AHTF-5264 Anti-Tissue Factor (monoclonal) 100 ug 1286 
AHTF-5264 Anti-Tissue Factor (monoclonal) 100 ug 663 
See catalog Anti-Human Monoclonal Antibodies 1 mg 5711 
See catalog Anti-Human Monoclonal Antibodies 1 mg 5146 
See catalog Anti-Human Monoclonal Antibodies 1 mg 4639 
See catalog Anti-Human Monoclonal Antibodies 1 mg 4152 
See catalog Anti-Human Monoclonal Antibodies 1 mg 3781 
See catalog Anti-Mouse Monoclonal Antibodies 1 mg 11422 
See catalog Anti-Mouse Monoclonal Antibodies 1 mg 10292 
See catalog Anti-Mouse Monoclonal Antibodies 1 mg 9259 
See catalog Anti-Mouse Monoclonal Antibodies 1 mg 8284 
See catalog Anti-Mouse Monoclonal Antibodies 1 mg 7543 
PAHFII-S Sheep anti-Human Prothrombin 1 mg 448 
PAHFII-S Sheep anti-Human Prothrombin 5 mg 1384 
PAHFII-SAP Sheep anti-Human Prothrombin Affinity  Purified 100 µg 780 
PAHFII-SAP Sheep anti-Human Prothrombin Affinity  Purified 100 µg 682 
PAHFII-BU Burro anti-Human  Prothrombin 1 mg 819 
PAHFII-BU Burro anti-Human  Prothrombin 5 mg 2748 
PAMFII-S Sheep anti-Mouse Prothrombin 1 mg 819 
PAMFII-S Sheep anti-Mouse Prothrombin 5 mg 2748 
PAHT-S Sheep anti-Human Thrombin 1 mg 448 
PAHT-S Sheep anti-Human Thrombin 5 mg 1384 
PAHFV-S Sheep anti-Human Factor V 1 mg 448 
PAHFV-S Sheep anti-Human Factor V 5 mg 1384 
PABFV-S Sheep anti-Bovine Factor V 1 mg 819 
PABFV-S Sheep anti-Bovine Factor V 5 mg 2748 
PAHFV-H Horse anti-Human Factor V 1 mg 819 
PABFV-S Sheep anti-Bovine Factor V 5 mg 2748 
PAHFVA-S Sheep anti-Human Factor Va 1 mg 448 
PAHFVA-S Sheep anti-Human Factor Va 5 mg 1384 
PAHFVII-S Sheep anti-Human Factor VII 1 mg 448 
PAHFVII-S Sheep anti-Human Factor VII 5 mg 1384 
PAHFVIIA-RAB Rabbit anti-Human Factor VIIa 1 mg 819 
PAHFVIIA-RAB Rabbit anti-Human Factor VIIa 5 mg 2749 
PAHFVIII-S Sheep anti-Human Factor VIII 1 mg 448 
PAHFVIII-S Sheep anti-Human Factor VIII 5 mg 1384 
PAHFIX-S Sheep anti-Human Factor IX 1 mg 448 
PAHFIX-S Sheep anti-Human Factor IX 5 mg 1384 
PAHFIX-C Chicken anti-Human Factor IX 1 mg 2592 
PAHFIX-SAP Sheep anti-Human Factor IX, Affinity Purified 100 µg 780 
PAHFIX-SAP Sheep anti-Human Factor IX, Affinity Purified 100 µg 682 
PARFIX-S Sheep anti-Rat Factor IX 1 mg 819 
PARFIX-S Sheep anti-Rat Factor IX 5 mg 2748 
PAHFX-S Sheep anti-Human Factor X 1 mg 448 
PAHFX-S Sheep anti-Human Factor X 5 mg 1384 
PAMFX-S Sheep anti-Murine Factor X 1 mg 819 
PAMFX-S Sheep anti-Murine Factor X 5 mg 2748 
PAMFX-SIA Sheep anti-Murine Factor X(Immuno adsorbed) 100 µg 1189 
PAHFXI-S Sheep anti-Human Factor XI 1 mg 819 
PAHFXI-S Sheep anti-Human Factor XI 5 mg 2748 
PAHFXI-SAP Sheep anti-Human Factor XI, Affinity Purified 100 µg 780 
PAHFXI-SAP Sheep anti-Human Factor XI, Affinity Purified 100 µg 682 
PAHFXII-S Sheep anti-Human Factor XII 1 mg 819 
PAHFXII-S Sheep anti-Human Factor XII 5 mg 2748 
PAHFXIII-S Sheep anti-Human Factor XIII 1 mg 448 
PAHFXIII-S Sheep anti-Human Factor XIII 5 mg 1384 
PAHPC-S Sheep anti-Human Protein C 1 mg 819 
PAHPC-S Sheep anti-Human Protein C 5 mg 2748 
PAHPC-C Chicken anti-Human Protein C 1 mg 2592 
PAHPC-H Horse anti-Human Protein C 1 mg 819 
PAHPC-H Horse anti-Human Protein C 5 mg 2748 
PAMPC-S Sheep anti-Mouse Protein C 1 mg 819 
PAMPC-S Sheep anti-Mouse Protein C 5 mg 2748 
PAHPS-S Sheep anti-Human Protein S 1 mg 819 
PAHPS-S Sheep anti-Human Protein S 5 mg 2748 
PAHPG-S Sheep anti-Human Plasminogen 1 mg 819 
PAHPG-S Sheep anti-Human Plasminogen 5 mg 2748 
PAMPG-S Sheep anti-Mouse Plasminogen 1 mg 819 
PAMPG-S Sheep anti-Mouse Plasminogen 5 mg 2748 
PAHAT-S Sheep anti-Human Antithrombin III 1 mg 448 
PAHAT-S Sheep anti-Human Antithrombin III 5 mg 1384 
PAMAT-S Sheep anti-Mouse Antithrombin III 1 mg 819 
PAMAT-S Sheep anti-Mouse Antithrombin III 5 mg 2748 
PAHCII-S Sheep anti-Heparin Cofactor II 1 mg 819 
PAHCII-S Sheep anti-Heparin Cofactor II 5 mg 2748 
PATAFI-S Sheep anti-Human TAFI 1 mg 819 
PATAFI-S Sheep anti-Human TAFI 5 mg 2748 
PAHTF-S Sheep anti-Human Tissue  Factor 1 mg 819 
PAHTF-S Sheep anti-Human Tissue  Factor 5 mg 2748 
PAHVWF-S Sheep anti-Human vWF 1 mg 1209 
PAHVWF-S Sheep anti-Human vWF 5 mg 4074 
PAHTFPI-S Sheep anti-Tissue Factor Pathway Inhibitor 1 mg 819 
PAHTFPI-S Sheep anti-Tissue Factor Pathway Inhibitor 5 mg 2748 
PAHPZ-S Sheep anti-Human Protein Z 1 mg 819 
PAHPZ-S Sheep anti-Human Protein Z 5 mg 2748 
PAPFGN-S Sheep anti-Porcine Fibrinogen 1 mg 819 
PAPFGN-S Sheep anti-Porcine Fibrinogen 5 mg 2748 
PAPFGN-S Sheep anti-Porcine Fibrinogen 5 mg 268 
PAPFGN-S Sheep anti-Porcine Fibrinogen 5 mg 221 
PAPFGN-S Sheep anti-Porcine Fibrinogen 5 mg 175 
PAPFGN-S Sheep anti-Porcine Fibrinogen 5 mg 143 
Prothrombin deficient plasma FII-ID 1 mL tube 134 
Factor V deficient FV-ID 1 mL tube 134 
Factor VII deficient FVII-ID 1 mL tube 134 
Factor VIII deficient FVIII-CD 1 mL tube 134 
Factor IX deficient FIX-ID 1 mL tube 134 
Factor X deficient FX-ID 1 mL tube 134 
Factor XI deficient FXI-ID 1 mL tube 134 
Factor XII deficient FXII-ID 1 mL tube 134 
ATIII deficient plasma ATIII-ID 1 mL tube 134 
Prothrombin deficient plasma FII-ID 1 mL tube 87 
Factor V deficient FV-ID 1 mL tube 60 
Factor VII deficient FVII-ID 1 mL tube 60 
Factor VIII deficient FVIII-CD 1 mL tube 60 
Factor IX deficient FIX-ID 1 mL tube 60 
Factor X deficient FX-ID 1 mL tube 60 
Factor XI deficient FXI-ID 1 mL tube 60 
Factor XII deficient FXII-ID 1 mL tube 60 
ATIII deficient plasma ATIII-ID 1 mL tube 60 
Prothrombin deficient plasma FII-ID 50 mL vial 5100 
Factor V deficient FV-ID 50 mL vial 3485 
Factor VII deficient FVII-ID 50 mL vial 3485 
Factor VIII deficient FVIII-CD 50 mL vial 3485 
Factor IX deficient FIX-ID 50 mL vial 3485 
Factor X deficient FX-ID 50 mL vial 3485 
Factor XI deficient FXI-ID 50 mL vial 3485 
Factor XII deficient FXII-ID 50 mL vial 3485 
ATIII deficient plasma ATIII-ID 50 mL vial 3485