Eppendorf艾本德 12道/十二道全消毒/整支消毒单道可调量程移液器

产品型号

品       牌

产品简介

德国原装,规格齐全,*,备大量现货

详情介绍

Eppendorf Research plus 单道可调量程移液器(全消毒)

订货号     技术指标(产品名称|规格|适配吸头)                                                      品牌                原始型号
HB35400 Eppendorf Research plus 8道可调量程移液器;量程:0.5-10ul;灰色按钮,适配20ul吸头      德国Eppendorf/艾本德       3122 000.019 
 
HB35401 Eppendorf Research plus 8道可调量程移液器;量程:10-100ul;黄色按钮,适配200ul吸头;   德国Eppendorf/艾本德       3122 000.035 
 
HB35402 Eppendorf Research plus 8道可调量程移液器;量程:30-300ul;桔黄色按钮,适配300ul吸头; 德国Eppendorf/艾本德       3122 000.051 
 
HB35403 Eppendorf Research plus 12道可调量程移液器;量程:0.5-10ul;灰色按钮,适配20ul吸头;   德国Eppendorf/艾本德       3122 000.027 

HB35404 Eppendorf Research plus 12道可调量程移液器;量程:10-100ul;黄色按钮,适配200ul吸头;  德国Eppendorf/艾本德       3122 000.043
 
HB35405 Eppendorf Research plus 12道可调量程移液器;量程:30-300ul;桔黄色按钮,适配300ul吸头;德国Eppendorf/艾本德       3122 000.060