Wako和光纯药辅羧酶

FUJIFILM Wako 富士胶片和光纯药株式会社

辅羧酶

 • 询价
 • FUJIFILM Wako 辅羧酶
 • 031-03833
 • 日本
 • 免费索取技术资料
 • 保存条件:

  -20℃

 • 英文名:

  Cocarboxylase

 • 数量:

  大量

 • 供应商:

  FUJIFILM Wako

 • CAS号:

  154-87-0

 • 规格:

  1 g

 • 产品名称:Cocarboxylase   辅羧酶

  代谢

  温馨提示:不可用于临床治疗。