Wako和光纯药腺嘌呤硫酸盐

FUJIFILM Wako 富士胶片和光纯药株式会社

腺嘌呤硫酸盐

 • 询价
 • FUJIFILM Wako 腺嘌呤硫酸盐
 • 010-19612
 • 日本
 • 免费索取技术资料
 • 保存条件:

  室温

 • 英文名:

  Adenine Sulfate

 • 数量:

  大量

 • 供应商:

  FUJIFILM Wako

 • CAS号:

  321-30-2

 • 规格:

  25 g

 • Adenine Sulfate

  腺嘌呤硫酸盐

  No grade

  温馨提示:不可用于临床治疗。