Wako和光纯药皮质酮

FUJIFILM Wako 富士胶片和光纯药株式会社

皮质酮

 • 询价
 • FUJIFILM Wako 皮质酮
 • 037-17583
 • 日本
 • 免费索取技术资料
 • 保存条件:

  室温

 • 保质期:

  咨询

 • 英文名:

  Corticosterone

 • 数量:

  大量

 • 供应商:

  FUJIFILM Wako

 • CAS号:

  50-22-6

 • 规格:

  500 mg

 • Corticosterone   皮质酮

  for Biochemistry

  温馨提示:不可用于临床治疗。