Wako和光纯药盐酸胞苷

FUJIFILM Wako 富士胶片和光纯药株式会社

盐酸胞苷

 • 询价
 • FUJIFILM Wako 盐酸胞苷
 • 033-14143
 • 日本
 • 免费索取技术资料
 • 保存条件:

  室温

 • 英文名:

  Cytidine Hydrochloride

 • 数量:

  大量

 • 供应商:

  FUJIFILM Wako

 • CAS号:

  65-46-3 (free f

 • 规格:

  5 g

 • Cytidine Hydrochloride

  盐酸胞苷

  for Biochemistry

  温馨提示:不可用于临床治疗。