CRC03315模具表面硅油脂|CRC03315残留物强力清洁剂|CRC03315工业级强力模具清洁剂

CRC03315模具表面硅油脂|CRC03315残留物强力清洁剂|CRC03315工业级强力模具清洁剂

CRC03315模具表面硅油脂|CRC03315残留物强力清洁剂|CRC03315工业级强力模具清洁剂

CRC03315模具表面硅油脂残留物强力清洁剂安全溶剂可快速溶解并移除硅、油脂、油与模具表面的残余物。

产品介绍

产品介绍:     CRC03315模具表面硅油脂残留物强力清洁剂安全溶剂可快速溶解并移除硅、油脂、油与模具表面的残余物。     CRC03315模具表面硅油脂残留物强力清洁剂快速挥发配方适于清洁冷 模具。


 产品特点:       1.快速挥发,无残留物


       2.不可燃,化学稳定(243oC)


       3.非导电性


       4.非腐蚀性


       5.不含VOC与已知的臭氧破坏物质


应用范围:       滑鼠内的滑动装置,移动滑轨, 轴承,电动机械,汽车工业,农业机械,家电业等

应用案例